تماس با ما
هدر سایت چیدمان سازه

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی , شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک ملزم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ................ بین ............ که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ................... که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر , به شرح زیر منعقد گردید :

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی اجرایی مالی اداری .............. به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی) محوطه سازی , حصارکشی , راه اندازی و تحویل ..............................

مدیریت اجرایی بخش یا بخش های ........................... شامل : ..................................

به استثنای :

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رؤیت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده دو ـ محل اجرای کار

محل اجرای کار واقع در ........................ است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد .................. ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد .

ماده چهار ـ وظایف و تعهدات مدیر

4-1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها ومشخصات فنی و اجرایی , هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تأیید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند .

4-2- مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمام مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید .

4-3- مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان , تعیین پیمانکاران برای هریک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است.

4-4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار .

4-5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار .

4-6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان .

4-7- تهیه صورت هزینه های انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارائه آن به صاحب کار .

تبصره : صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود .

4-8- مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقد با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحب کار تحویل دهد .

4-9- تمامی پرداخت ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

4-10- مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار , مسئولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب کار به عهده دارد .

4-11- مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تأیید صاحب کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد.

4-12- مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره : در صورتی که این قرارداد باتوجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4-4 و 4-7 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 4-5 از وظایف مدیر حذف می گردد .

ماده پنج ـ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار

5-1- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد .

5-2- صاحب کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

5-3- صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حساب هایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تأیید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند .

5-4- صاحب کار همکاری های لازم را از قبیل دادن وکالتنامه , معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

ماده شش ـ حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن

الف) حق الزحمه مدیر ........... درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تأیید کرده است . آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمی گیرد و یا درصد دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت , تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب) پس از محاسبه هر صورت هزینه , مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس .......... درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

ج ) از هر کارمزد مدیر .............. درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د) پرداخت مالیات وکسورات قانونی که به حق الزحمه مدیرتعلق می گیرد به عهده مدیرمی باشد .

ماده هفت ـ تنخواه گردان

صاحب کار مبلغ ................ ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده , تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان ............... ریال ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار می دهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن , به مدیر مسترد می‌گردد.

ماده هشت ـ مهندسان ناظر

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :

1. ناظر هماهنگ کننده : .................... به نشانی : .................................................

2. ناظر هماهنگ کننده : .................... به نشانی : .................................................

3. ناظر هماهنگ کننده : .................... به نشانی : .................................................

4. ناظر هماهنگ کننده : .................... به نشانی : .................................................

می باشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند . چنانچه بعداً به هر دلیل هریک از مهندسان ناظر تغییر کند , صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید .

ماده نه ـ شرایط ـ مسئولیت ها ـ اختیارات ـ عمومات

شرایط , تعهدات , اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد ................ الی .......... شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده ده ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر , شرایط عمومی , شرایط خصوصی , برنامه زمان بندی کلی , نقشه ها و پروانه ساختمانی , همچنین مشخصات فنی , نقشه ها , صورت مجلس ها و توافق نامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .

ماده یازده ـ نشانی طرفین قرارداد

نشانی صاحب کار :

..................................................................................................................

امضای صاحب کار:                             امضای مجری:                     
تماس با ما


کلیه خدمات مشاوره، طراحی و پیمانکاری ساخت انواع ساختمان و ویلا، استخر و سونا و جکوزی، نصب و راه اندازی گرمایش و تصفیه آب استخر و جکوزی و محوطه سازی ویلا، ساخت آبنما و آبشاری صخره ای و طبیعی انجام می شود، برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره های موجود در سایت با ما در تماس باشید.


آدرس دفتر مهندسی و معماری: استان البرز، کرج، ورودی کردان، روبروی اردوگاه شهید بهشتی، دفتر چیدمان سازه هنر

آدرس فروشگاه تاسیسات: استان تهران، جاده ملارد، 400 متر به سمت شهریار، فروشگاه تاسیسات و تجهیزات استخر چیدمان سازه هنر