قیمت نقاشی ساختمان:

قیمت نقاشی ساختمان و هزینه های رنگ آمیزی ساختمان و آپارتمان ، سازمانها ، ادارات ، شرکت ها با توجه به نوع رنگ پلاستیک رنگ روغنی و یا رنگ آکریلیک و مولتی کالر و حجم کار نقاشی باهم تفاوت هایی دارند ولی بطور کلی نقاشی ساختمان با قیمتهای متفاوتی ازمتری 6000 هزارتومان تا 10 هزار تومان اجرا میشوند قیمت های هر متر نقاشی ساختمان بابت مراحلی از قبیل هزینه بابت خرید رنگ و وسایل مصرفی نقاشی ساختمان و مراحل اجرایی کار نقاشی ساختمان میباشد.


نقاشی ساختمان

مراحل رنگ آمیزی برای ساختمانهایی که از مرحله گچ باید رنگ آمیزی شوند شامل:

زدودن گردوغبار ، بازکردن ترکها ، روغنکاری دیوار ، بتونه دست اول ، بتونه دست دوم ، سمباده کاری جزئی كنج دیوار ،آستر دست اول ، لکه گیری ، سمباده کاری دقیق ، آستر دست دوم ، رنگ رویه

مراحل رنگ امیزی دیواری که قبلا رنگ شده:

بازکردن ترکها ، لکه گیری و ترمیم ترکها ، سمباده کاری، استر دست اول ، لکه گیری دقیق ، سمباده کاری ، استر دست دوم رنگ رویه


نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان